Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

НОРМАТИВНА БАЗА


2014 - ДИРЕКТИВА 76 768 ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти

2014 - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) _ 1223 2009 от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти

2014 - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) _ 1272 2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67 548

2014 - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) _ 1907 2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция

2014 - ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

2014 - Закон за здравето

2014 -Закон за националната стандартизация

2014 -Закон за опазване на околната среда

2014 -Закон за управление на отпадъците

2014 - Закон за чистотата на атмосферния въздух

2014 - НАРЕДБА 3 ОТ 1 АПРИЛ 2004 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

2014 - НАРЕДБА 36 ОТ 30 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

2014 - НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА АЕРОЗОЛНИТЕ ФЛАКОНИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ

2014 - НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

2014 - НАРЕДБА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА

2014 - НАРЕДБА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТИ