Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

ЗОНА ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ - Европейско и международно законодателство

Каталог 2019 Newsletter E.O.P.C. Newsletter Документи Законодателство Експортна информация  Въпроси и отговори

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/680 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2019 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/681 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2019 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти

ИЗМЕНЕНИЕ на Приложение I към Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии

КОНВЕНЦИЯ за трансграничните въздействия на промишлените аварии  

КОНВЕНЦИЯ относно процедурата по предварително обосновано съгласие при

ПОПРАВКА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 143-2011 НА КОМИСИЯТА ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2011 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XIV КЪМ REACH

ПОПРАВКА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 143-2011 НА КОМИСИЯТА ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2011 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XIV КЪМ REACH

ПОПРАВКА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 987-2008 НА КОМИСИЯТА  

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1013 ОТ 2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 14 ЮНИ 2006 ГОДИНА ОТНОСНО ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 143-2011 НА КОМИСИЯТА ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 253-2011 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 340-2008 НА КОМИСИЯТА ОТ 16 АПРИЛ 2008 ГОДИНА ОТНОСНО ТАКСИТЕ И ПЛАЩАНИЯТА, ДЪЛЖИМИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ REACH

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223 ОТ 2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 30 НОЕМВРИ 2009 Г. ОТНОСНО КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1254 ОТ 2008 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ № 834 ОТ 2007 Г.  

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 134-2009 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТА REACH

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 648 ОТ 2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ДЕТЕРГЕНТИТЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 834 ОТ 2007 НА СЪВЕТА ОТНОСНО БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 850 ОТ 2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО УСТОЙЧИВИТЕ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 987 OT 2008 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТА REACH

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 125-2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XIV КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH. ДОБАВЯТ СЕ НОВИ ВПИСВАНИЯ КЪМ СПИСЪКА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015 OT 282 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛЖОЕНИЯ VIII, IX И X НА РЕГЛАМЕНТ REACH

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015-1494 НА КОМИСИЯТА ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕНЗЕН

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015-326 НА КОМИСИЯТА ОТ 2 МАРТ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛИЦИКЛИЧНИТЕ ВЪГЛЕВОДОРОДИ И ФТАЛАТИТЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015-628 НА КОМИСИЯТА ОТ 22 АПРИЛ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЛОВОТО И НЕГОВИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015-830 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТА REACH

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016-1005 НА КОМИСИЯТА ОТ 22 ЮНИ 2016 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА АЗБЕСТОВИ ВЛАКНА (ХРИЗОТИЛ)  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016-1017 НА КОМИСИЯТА ОТ 23 ЮНИ 2016 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОРГАНИЧНИ АМОНИЕВИ СОЛИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016-217 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАДМИЙ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016-2235 НА КОМИСИЯТА ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ (REACH)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016-26 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА НОНИЛФЕНОЛЕТОКСИЛАТИ  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016-679 ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ (GDPR)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016-863 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ VII И VIII НА РЕГЛАМЕНТА REACH  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017 ОТ 852 НА ЕВРОПЕЙСКИǦ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЖИВАКА  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017-227 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII НА РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА БИС(ПЕНТАБРОМОФЕНИЛОВ)ЕТЕР  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 348-2013 НА КОМИСИЯТА ОТ 17 АПРИЛ 2013 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XIV КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH. ДОБАВЯТ СЕ НОВИ ВПИСВАНИЯ КЪМ СПИСЪКА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 836-2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЛОВОТО  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 847-2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖИВАКА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 895-2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 14 АВГУСТ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ХІV КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH. ДОБАВЯТ СЕ НОВИ ВПИСВАНИЯ КЪМ СПИСЪКА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 109-2012 НА КОМИСИЯТА ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII (CMR ВЕЩЕСТВА)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 252 ОТ 2011 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТА REACH

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 271 ОТ 2010 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ № 889 ОТ 2008 Г.  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 301-2014 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТА REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРОМИН (VI) СЪЕДИНЕНИЯ  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 317-2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 27 МАРТ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ REACH ОТНОСНО CMR ВЕЩЕСТВАТА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 453-2010 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА РЕГЛАМЕНТА REACH  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 474-2014 НА КОМИСИЯТА ОТ 8 МАЙ 2014 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII КЪМ РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА 1,4-ДИХЛОРБЕНЗЕН

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649 ОТ 2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ИЗНОСА НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655 ОТ 2013 НА КОМИСИЯТА ОТ 10 ЮЛИ 2013 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОБОСНОВАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕТЕНЦИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)2018-35 НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVII НА РЕГЛАМЕНТ REACH ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКТАМЕТИЛЦИКЛОТЕТРАСИЛОКСАН (D4) И ДЕКАМЕТИЛЦИКЛОПЕНТАСИЛОКСАН (D5)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015-864 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 340-2008

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016-9 НА КОМИСИЯТА ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО СЪВМЕСТНОТО ПОДАВАНЕ НА ДАННИ И ОБМЕНА НА ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ REACH  

РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889 ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ № 834 ОТ 2007 Г.  

СТОКХОЛМСКА КОНВЕНЦИЯ

ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО