Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

ЗОНА ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ - Наредби

Каталог 2019 Newsletter E.O.P.C. Newsletter Документи Законодателство Експортна информация  Въпроси и отговори

НАРЕДБИ

МИТНИЧЕСКА ТАРИФА-ГЛАВА 33-ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ;ГОТОВИ ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОДУКТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ

НАРЕДБА № 2 ОТ 23.07.2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 18 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВЗЕМАНЕТО НА ПРОБИ И МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ АКЦИЗНИТЕ СТОКИ

НАРЕДБА № 5 ОТ 19.07.2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ БИЛКОЗАГОТВИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ

НАРЕДБА № 14 ОТ 28 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 19, ПАР. 4 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223 ОТ 2009 Г.

НАРЕДБА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА АЕРОЗОЛНИТЕ ФЛАКОНИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

НАРЕДБА ЗА МАРКИРОВКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА

НАРЕДБА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТИ

НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

НАРЕДБА ЗА ПРИНЦИПИТЕ, ИНСПЕКЦИЯТА И УДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА ДОБРАТА ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, УПОТРЕБАТА ИЛИ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, СМЕСИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ XVII НА РЕГЛАМЕНТА REACH

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ЧРЕЗ УПОТРЕБАТА ИМ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

НАРЕДБА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ И ТРЕТИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА