Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН НА БНАЕМПК


В Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) на доброволни начала могат да членуват юридически лица с производствена, търговска и/или друга дейност, свързана с бранша.

Основополагащ принцип при членството в БНАЕМПК е желанието за сътрудничество и съдействие при постигане на определени цели от значение за отделната компания и за бранша като цяло.

Правата и задълженията на членовете на БНАЕМПК са подробно уредени в Устава на асоциацията, от който документ можете да получите представа за структурата на БНАЕМПК и за правомощията на нейните ръководни органи.

В резюме, членовете на БНАЕМПК имат право да участват в дейността на асоциацията, да инициират нейни мероприятия, да бъдат консултирани от нейните експерти и най-общо да очакват БНАЕМПК да представлява и защитава техните интереси.


Кандидатстването в БНАЕМПК преминава през следните стъпки:

1. Проявяване на интерес към членство в асоциацията и попълване на следния набор от документи:

1.1. Молба за членство – приложен образец.

1.2. Документ (най-често протокол от заседание), удостоверяващ решението на ръководния орган на юридическото лице за членство в БНАЕМПК.

1.3. Копие от удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

1.4. Фирмена презентация, която включва информация за предмета на дейност на кандидата, кратка история на компанията и описание на основните продукти, търговски марки и пр. (това може да е презентация в електронен вид, фирмена брошура или каталог, др.)

1.5. Две референции от фирма или специалист от бранша, които са членове на БНАЕМПК свободен текст, в която референция, референтът препоръчва фирмата като лоялен партньор, добре развиваща се компания с бизнес в бранша и т.н.

1.6. Попълнена регистрационна форма – приложен образец.

1.7. Логотип на кандидата и базова информация в електронен вид на БГ и на ENG (вкл. координати и лице за контакт) за включване в електронния каталог на членовете на БНАЕМПК на браншовия сайт.

Попълнените Документи е необходимо да изпратите, сканирани с подпис и печат, на e-mail: office@bnaeopc.com или по пощата на адрес: 4000, гр. Пловдив, ул. „Цар Калоян“ 8, ет. 3, офис 2.


2. Кандидатурата (попълненият набор от документи) на компанията се представя за разглеждане и одобряване на първото предстоящо редовно заседание на Управителния и Контролен съвет на БНАЕМПК.


3. Решението на УС на БНАЕМПК се съобщава писмено на кандидата.


§ Годишният членски внос в БНАЕМПК е диференциран и се определя в зависимост от това, в коя от шестте групи попада фирмата кандидат, като се взема предвид критерия „годишен оборот съгласно ГФО, публикуван в Търговския регистър“, както следва:§ Размерът се съобщава на кандидата след подаване на информация за основните икономически параметри, включени в молбата образец.

§ Годишният членски внос се заплаща еднократно или на две равни вноски - за първо и второ полугодие, в рамките на календарната година.

§ Допълнително и еднократно, се заплаща встъпителен членски внос при прием на кандидата. Встъпителният членски внос е в размер на 50% от размера на годишния членския внос.


Докато тече процедурата за прием кандидатът получава съдействие и подкрепа от екипа на БНАЕМПК. Подавайки документите за членство, кандидатът бива включен в базата данни на получателите на седмичния нюзлетър, съдържащ изключително ценна информация относно новостите в законодателството и изискванията за проиводство и търговия.


Изтегли .DOC Правилник за членство в БНАЕМПК Устав на БНАЕМПК Етичен кодекс на БНАЕМПК Молба за членство в БНАЕМПК Изтегли .DOC Изтегли .DOC Изтегли .DOC Образец за препоръка на нов член Изтегли .DOC Регистрационна карта за нов член БНАЕМПК Изтегли .DOC Изтегли .DOC Указания за попълване на Декларацията за МСП