Начало
Начало За БНАЕПМК Структура  Услуги Членове Изложения Булроза Новини Контакти

БНАЕМПК, ул. Цар Калоян №8; тел.: 032 96 78 35; 032 96 78 34;  e-mail:office@bnaeopc.com

Share on Facebook Share on Google Bookmarks Share on Twitter Share via e-mail Print
Начало
ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ ЧЛЕНОВЕ

На 26 януари 2018 г. /петък/  по организацията на Българска Национална Асоциация Етерични Масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) се проведе Семинар на тема „Защитените географски указания. Предимства пред етеричномаслените производители“. Лектори на семинара бяха експерти от отдел „Схеми за качество“ в Дирекция „Политики по агрохранителната верига“ на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и представител на контролния орган „Биоагричерт България“ ЕООД. Сред присъстващите бяха  ръководството и членове на Сдружение „Българско розово масло“, производители на ЗГУ „Българско розово масло“,  други производители на етерични масла в България, членове и нечленове на БНАЕМПК.

Лекторите представиха презентация на тема „Защитените географски указания. Опитът на България“. Подробно беше изяснено що е то ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“, правата и ползите за производителите на ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“, обстоятелствата относно контрола за съответствие със спецификацията на ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“ и официалния контрол върху употребата на защитените наименования на пазара, процедурата за присъединяване на нови производители към базата данни на производителите на продукт със Защитено географско означение и етикетирането на продукти, съдържащи продукт със Защитено географско наименование като част от състава си.

ЗГУ представлява продукт с произход от специфично място, регион или държава. Качеството, репутацията или други характеристики на този продукт се отдават предимно на географския произход. Достатъчно е поне един етап от производствения процес да се осъществява в определения географски район.

Наименованието “БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“ е вписано в европейския Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1020/2014 на ЕК от 25 септември 2014 г. (L OВ, бр. 283 от 27.09.2014 г.). Групата производители, която е подала заявлението  за регистрация, е Сдружение „Българско розово масло“. ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“  е един сред четирите продукта, които са регистрирани в клас „Етерични масла“. Производството на ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“ се извършва в съответствие с утвърдена спецификация, която е публикувана на сайта на МЗХГ, рубрика Защитени наименования, подрубрика ЗГУ „Българско розово масло“. В продуктовата спецификация са описани:

 суровините, необходими за производството;

 основните характеристики на продукта, включително физико-химични показатели;

 методът на производство със съответните му етапи;

 начинът на опаковане и етикетиране;

 границите на географската област;

 доказателства, че продуктът произхожда от посочената географска област;

 обяснение на връзката между характеристиките на продукта, вкл. добро име, качество и известност и географската област, включваща както природни, така и човешки фактори;

 процедура за проследяемост на произхода на суровината и реализацията на готовия продукт.


Основно право на производителите, които спазват продуктовата спецификация и са включени в система за контрол, извършван от контролиращо лице, е това, че те могат да ползват наименованието „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“, означението „защитено географско указание“ и европейския знак на ЗГУ. Тези производители са включени в базата данни на производителите на ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“, поддържана от МЗХГ.В противен случай използването на ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“  е забранено. При нарушения, за чието установяване се съставят актове от инспектори от Българска агенция по безопасност на храните, са предвидени глоби, които варират между 1000 и 20 000 лв.

Продуктите със защитени географски означения могат да бъдат включвани в споразумения между ЕС и трети страни за взаимно признаване, сътрудничество и закрила в областта на географските означения. През 2017 г.  ЗГУ „Българско розово масло” беше добавено към списъка с продукти с географски означения от ЕС към бъдещото двустранно споразумение между ЕС и Китайската народна република за сътрудничество и закрила в областта на географските означения.

Друго предимство е, че продуктите със защитени географски означения имат добавена стойност и цената им на пазара е съответно по-висока в сравнение с подобни продукти, но без защитено наименование.

Контролът за съответствие със спецификацията се извършва от частни контролиращи лица, акредитирани по стандарт ISO/IEC 17065:2012 от орган по акредитация, като се осъществява въз основа на договор между одобреното контролиращо лице и производителите. Контролиращото лице извършва цялостна първоначална проверка на производителя за готовността му да изпълнява спецификацията на земеделския продукт или храна със защитено географско означение. Впоследствие се извършва и задължителна годишна проверка на всички производители на земеделски продукт или храна със защитено географско означение. Възможни са и допълнителни планови или внезапни проверки при несъответствия.

Официалният контрол  върху употребата на защитените наименования на пазара се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. При ЗГУ „БЪЛГАРСКО РОЗОВО МАСЛО“ контролът се осъществява съвместно от БАБХ и Министерство на здравеопазването.

Процедура:

Производител на земеделски продукт или храна със защитено географско означение, който е член на група производители, която е подала заявление за вписване, се вписва служебно в базата данни. Производител, който не членува в такава група производители, или производител, който се е присъединил към групата производители след регистрацията на продукта в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания, е длъжен да подаде писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗХГ.

Заявленията трябва да съдържат:

- данни за правния статус на лицето: ЕИК, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и място на производствена дейност;

- наименованието на земеделския продукт или храна със защитеното географско означение.

Заявленията се придружават от:

- копие на договора за контрол на съответствие и контролния лист от първоначалната проверка на място от контролиращото лице;

- правила, регламентиращи спазването на продуктовата спецификация;

- декларация съгласно Приложение № 1а от Наредба № 16 от 2007 г.;

- кратко описание на помещенията и техническото оборудване;

- опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците.

Компетентното звено в МЗХГ извършва документална проверка и проверка на място при производителя.

След приключване на проверката на място се изготвя доклад до Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер при МЗХГ, която разглежда заявлението и доклада и предлага решение за вписване или мотивиран отказ.

Вписването в базата данни се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието, храните и горите.


За по-подробна информация посетете сайта на МЗХГ на адрес: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZashiteniNaimenovania/rozovomaslo.aspx . Можете да се обадите и на телефоните на БНАЕМПК: 032 967 834/032 967 835.